Beyin Temelli Öğrenme İçin “Yaratıcı Drama”

Beyin Temelli Öğrenme İçin “Yaratıcı Drama”

“İnsan en iyi nasıl öğrenir?” sorusu tarih boyunca süre gelen ve toplumların eğitim anlayışının değişim ve dönüşümüne zemin hazırlayan en önemi sorunlardan birisi olmuştur.  Toplumlar, etkili bir eğitim yaşantısını bireylere sunarak, en kalıcı ve nitelikli öğrenmenin oluşmasını hedeflemiş ve bu konuda çağın gerektirdiği eğitim anlayışıyla etkin öğrenme yaklaşımları, stratejileri, yöntem ve teknikleri geliştirmeye çalışmışlardır.

Bu noktada, etkili öğrenme birçok açıdan araştırılmış ve farklı dönemlerde davranışçı, bilişsel, sosyal bilişsel ve yapılandırmacı yaklaşım vb. modellerle insan en iyi nasıl öğrenir sorusuna yanıtlar aranmaya çalışılmıştır.

1990’lı yıllardan sonra ise, “İnsan en etkili nasıl öğrenir?”iStock_000008183124XSmall sorusuna cevap aramak için beyin bir öğrenme mekanizması olarak ele alınmış ve incelenmeye başlanmıştır (Caine ve Caine, 2002). Bu incelemeler sonucunda ise, temelinde beynin noröbilimsel açıdan en iyi nasıl öğrenebileceğini açıklayan, tanımlayan ve öneriler sunan “Beyin Temelli Öğrenme” yaklaşımına ulaşılmıştır.

Beyin Temelli Öğrenme yaklaşımı, beynin en yüksek kapasitede nasıl öğrendiğini vurgulayan, nörobilimsel araştırmalar ışığında öğrenme-öğretme sürecine nasıl yön verileceğini çeşitli öğretim ilkeleri ile ortaya koyan, öğrenen merkezli bir yaklaşımdır.

Artık bu yaklaşım sayesinde beynin temel çalışma prensipleri doğrultusunda sınıflarda en nitelikli öğrenmenin nasıl gerçekleşebileceğini teorik anlamda bilmekteyiz. Fakat eksik olduğumuz en büyük nokta, bu kuramı destekleyecek en etkili öğrenme yöntemi bulmak, uygulamak ve sınıflarda beynin en üst düzeyde öğrenmesini sağlamak.

Duman (2007)’ ye göre, beyin temelli öğrenme yaklaşımına uygun olarak yapılandırılacak bir eğitim yaşantısı için sorulacak en önemli sorulardan biri “Öğrenme yöntem ve etkinliklerini beynin öğrenme işleyişi açısından hangi bulgu, sonuç ve nedenlere dayalı olarak kullanabilmekteyiz?” sorusudur (s.18).

  • Peki, Hangi Yöntem?

Beyin temelli öğrenme yaklaşımı ve eğitimde yaratıcı drama yöntemi yakından incelendiğinde, temelde insan beyninin öğrenme işleyişi açısından beyin temelli öğrenme yaklaşımının gerektirdiği öğretim ilkeleri ile, yaratıcı drama yöntemiyle oluşturulan bir öğrenme-öğretme sürecinin özelliklerinin önemli ölçüde uyumluluk gösterdiği gözükmektedir.

Aşağıdaki infografikte beyin temelli öğrenmenin temel ilkeleriyle, eğitimde yaratıcı drama yönteminin bazı özellikleri eşleştirilerek belirtilmiştir.Beyin Temelli Öğrenme İçin Yaratıcı Drama (1)

  • Beyin Temelli Öğrenme İlkeleri ve Eğitimde Yaratıcı Drama

İnfografikte de görüldüğü gibi, beyin temelli öğrenmenin en temel ilkeleriyle, yaratıcı drama yöntemiyle oluşturulan bir öğrenme sürecinin özellikleri büyük ölçüde uyumluluk göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında yaratıcı drama yönteminin beyinin öğrenme prensiplerine en uygun öğretim yöntemlerinden biri olduğunu söyleyebiliriz.

Kaynakça:

  • Adıgüzel, Ö. (2010). Eğitimde Yaratıcı Drama. Ankara: Natürel Yayıncılık
  • Caine, R. N. and Caine, G. (2002). Beyin Temelli Öğrenme. (Gülten Ülgen (Ed.). Ankara. Nobel Yayın Dağıtım.
  • Demirel, Ö. (2011). Öğretme Sanatı. (11.baskı). İçinde (75-91/Yaratıcı drama yöntemi) Ankara: Pegem A Yayınevi.
  • Duman, B. (2007). Neden Beyin Temelli Öğrenme. Ankara: Pegem A Yayıncılık

Yazar

Akademik Koordinatör & Eğitmen

Bir cevap yazın